انتشارات


دانش ایران 2018 میلادی به تحلیل اطلاعات بیش از 115 هزار رکورد می‌پردازد. فرادادۀ انتشارات ایرانیان در سال 2018 میلادی در دو نمایه‌نامۀ جهانی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس» در این اثر تجزیه و تحلیل شده‌اند و گزارش‌هایی کلیدی دربارۀ آنها درست شده است. روی هم، بیش از 30 سنجۀ کلیدی از برون‌دادهای این تحلیل اطلاعات هستند که در دانش ایران 2018 در دسترس گذارده شده‌اند. برخی از گزارش‌های این اثر یکتا هستند و جز در کتاب «دانش ایران» در جای دیگری دسترس‌پذیر نیستند.

 

 

 
دانش ایران 2017 میلادی به تحلیل اطلاعات بیش از 110 هزار رکورد می‌پردازد. فرادادۀ انتشارات ایرانیان در سال 2017 میلادی در دو نمایه‌نامۀ جهانی «وب آو ساینس» و «اسکوپوس» در این اثر تجزیه و تحلیل شده‌اند و گزارش‌هایی کلیدی دربارۀ آنها درست شده است. روی هم، بیش از 30 سنجۀ کلیدی از برون‌دادهای این تحلیل اطلاعات هستند که در دانش ایران 2017 در دسترس گذارده شده‌اند. برخی از گزارش‌های این اثر یکتا هستند و جز در کتاب «دانش ایران» در جای دیگری دسترس‌پذیر نیستند.

 

 

نخستین کتاب دانش ایران، در سال ۱۳۸۱ منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال ۱۹۹۹ میلادی (۹۶۸ رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال ۱۳۹۴، دانش ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شد و آنچه اینک در پیش روست، نسخه الکترونیکی دانش ایران در سال 2016 میلادی است که اطلاعات کامل پیرامون 110 هزار رکورد علمی ایران را از دیدگاه‌های گوناگون ارائه می‌کند. 

نخستین کتاب دانش ایران، در سال ۱۳۸۱ منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال ۱۹۹۹ میلادی (۹۶۸ رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال ۱۳۹۴، دانش ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شد و آنچه اینک در پیش روست، نسخه الکترونیکی دانش ایران در سال 2015 میلادی است که اطلاعات کامل پیرامون 100 هزار رکورد علمی ایران را از دیدگاه‌های گوناگون ارائه می‌کند. 

نخستین کتاب دانش ایران، در سال ۱۳۸۱ منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال ۱۹۹۹ میلادی (۹۶۸ رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال ۱۳۹۴، دانش ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی منتشر شد و آنچه اینک در پیش روست، نسخه الکترونیکی دانش ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی است که اطلاعات کامل ۴۸۸/۳۱ رکورد علمی ایران را از دیدگاه‌های گوناگون ارائه می‌کند.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است . به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه یافته و ٩ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است .همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به همراه سایر شاخص‌های به کار گرفته شده در این کتاب از سال ١٩٩٩ تا ٢٠٠۵ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه گردیده است.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است . به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آن‌ها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‎سنجی ارائه شده است.

 

در بین پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف، پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (ISI)، شامل نمایه‌نامه استنادی علوم (SCI)، نمایه‌نامه استنادی علوم اجتماعی (SSCI) و نمایه‌نامه استنادی هنر و علوم انسانی (Art & Humanities) به‌ عنوان مهم‌ترین پایگاه‌های اطلاعاتی در سطح جهان می‌باشند که در‌بر‌دارنده اطلاعات کتابشناختی کلی از به روزترین نشریات علمی و معتبر دنیا می‌باشند. با توجه به مشخصات و ویژگی‌های منحصر به فرد، این پایگاه‌ها برای سنجش دانش ایران انتخاب شدند. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آن‌ها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آن‌ها به تفصیل ارائه شده است. به‌ منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند. و تولید علمی آن‌ها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به‌ عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است.در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به‌ همراه سایر شاخص‌های به‌ کار گرفته شده در این کتاب از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه شده است.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حال توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آن‌ها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است.

 

در این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حا‌ل‌ توسعه نیز انتخاب شده‌اند. و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است. همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. در بخش آمارهای مقایسه‌ای نیز تولید علمی ایران و سایر کشورهای مورد مطالعه به همراه سایر شاخص‌های به کار گرفته‌ شده در این کتاب با سال ۱۹۹۹ مقایسه و میزان رشد آن محاسبه شده است.

 

این کتاب تولید علمی ایران در سطح بین‌المللی به تفکیک گروه‌ها و رشته‌های تحصیلی به همراه نشریات، مراجع و ارجاعات آنها به تفصیل ارائه شده است. به منظور مقایسه ایران با سایر کشورها تعداد ۶ کشور توسعه‌ یافته و ۹ کشور در حا‌ل‌ توسعه نیز انتخاب شده‌اند و تولید علمی آنها با توجه با شاخص‌هایی از جمله تولید ناخالص ملی، نیروی انسانی و بودجه تحقیق و توسعه مورد مقایسه قرار گرفته است .همچنین وضعیت مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات در تولید علمی ایران به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه در علم‌سنجی ارائه شده است. علاوه بر آن در فصل ششم کتاب آمار مقالات چاپ‌ شده ایران در نشریات ISI به تفکیک گروه و رشته‌های تحصیلی در سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۰ نیز ارائه و ضریب تاثیر و سهم ایران از جهان محاسبه شده است.