توزیع درصد فراوانی انتشارات علمی ایران به تفکیک نمایه‌نامه
توزیع درصد فراوانی انتشارات علمی تهران به تفکیک گروه تحصیلی
توزیع درصد فراوانی انتشارات علمی 26 کشور منطقه در نمایه‌نامه‌های «وب آو ساینس»

توزیع درصد فراوانی انتشارات علمی 26 کشور منطقه در نمایه‌نامه‌ استنادی علوم (SCI)

نسبت انتشارات علمی به GDP در کشورهای منطقه