دانش ایران نسخه 2013

توليد علم ایران در سال 2013 در نمایه‌نامه‌هاي آی‌.اس‌.آی. نشان می‌دهد که در اين سال ايران 28486 رکورد علمي ثبت‌شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 521 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 4/32 درصد، گروه علوم پايه 3/31 درصد، گروه علوم پزشكي 4/25 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 6/8 درصد، گروه علوم انساني 2/2 درصد، و گروه هنر 2/0 درصد از توليد علم ايران را داشته‌اند که گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة داروشناسي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة روانشناسي، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست هر گروه بوده‌اند.

دریافت نسخه چاپی

دانش ایران نسخه 2014

توليد علم ایران در سال 2014 در نمایه‌نامه‌هاي «وب آو ساینس» نشان می‌دهد که در اين سال ايران 31488 رکورد علمي ثبت شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 468 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 34.23 درصد، گروه علوم پايه 30.15 درصد، گروه علوم پزشكي23.62 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 8.21 درصد، گروه علوم انساني 3.64 درصد، و گروه هنر 0.15 درصد از توليد علم ايران را داشته‌اند. در گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة پزشکي ـ عمومي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة مدیریت خدمات بهداشت و درمان، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست بوده‌اند.

دریافت نسخه چاپی


نسخه پایانی

توليد علم ایران در سال 2014 در نمایه‌نامه‌هاي «وب آو ساینس» نشان می‌دهد که در اين سال ايران 31488 رکورد علمي ثبت شده در اين نمایه‌نامه‌ها داشته است که در شش گروه تحصيلي و 468 رشتة تحصيلي بوده‌اند. در این میان؛ گروه فني و مهندسي 34.23 درصد، گروه علوم پايه 30.15 درصد، گروه علوم پزشكي23.62 درصد، گروه كشاورزي و دامپزشكي 8.21 درصد، گروه علوم انساني 3.64 درصد، و گروه هنر 0.15 درصد از توليد علم ايران را داشته‌اند. در گروه علوم پايه رشتة شيمي، در گروه علوم پزشكي رشتة پزشکي ـ عمومي، در گروه فني و مهندسي رشتة مهندسي مکانيک، در گروه كشاورزي و دامپزشكي رشتة تکنولوژي و علوم غذايي، در گروه علوم انساني رشتة مدیریت خدمات بهداشت و درمان، و در گروه هنر رشتة معماري در رده‌های نخست بوده‌اند. به 31488 رکورد علمی ایران روی‌هم‌رفته 43078 استناد شده است. بنابراین نسبت شمار استناد به انتشارات علمی ایران روی‌هم‌رفته 1.36 است. در انتشارات علمی ایران 1035731 مرجع به‌کار رفته که میانگین آن 32.89 مرجع براي هر رکورد علمی است.

مقایسة جایگاه ایران با 32 كشور آمریکا، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه، کانادا، کره جنوبی، ترکیه، ایران، رژیم اشغالگر قدس، عربستان سعودی، مصر، پاکستان، امارات متحدة عربی، قطر، لبنان، اردن، عراق، قزاقستان، ارمنستان، کویت، عمان، گرجستان، آذربایجان، ازبکستان، سوریه، یمن، بحرین، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، و فلسطین از دیدگاه توليد علم نشان می‌دهد که ايران در میان اين كشورها با 2.42 درصد توليد در ردة نهم است.

مقایسة شاخص‌هاي پايه همچون GDP، نيروي انساني، و بودجة تحقيق و توسعه نشان می‌دهد که ايران توانسته است به ازاي هر يك ميليارد دلار GDP، 75.82 رکورد، به ازاي هر 1000 نفر نیروی انسانی تحقيق و توسعه 220 رکورد، و به ازاي هر يك ميليون دلار بودجة تحقيق و توسعه 10 رکورد علمی تولید کند.

در مقایسة با دیگر كشورها ايران در شاخص نسبت توليد علم به GDP در ردة نخست، در شاخص نسبت توليد علم به نيروي انساني تحقيق و توسعه در ردة دهم، و در شاخص نسبت توليد علم به بودجة تحقيق و توسعه در ردة ششم از 33 كشور هدف است.

از دیدگاه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها) با فراواني 6086 بيشترين انتشارات علمیی ایران را داشته است. در گروه‌هاي تحصيلي نيز گروه علوم پاية دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها) با 2413 رکورد، گروه علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با 2260 رکورد، گروه فني و مهندسي دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها) با 2226 رکورد، گروه كشاورزي و دامپزشكي دانشگاه تهران با 586 رکورد، گروه علوم انساني دانشگاه آزاد اسلامی (همة‌ واحدها) با 262 رکورد، و گروه هنر دانشگاه آزاد اسلامی (همة واحدها) با 12 رکورد در رده‌های نخست هستند.

از دیدگاه اعضای هیئت علمی، میانگین سهم هر يك از توليد علم ايران 0.41 رکورد است. نسبت توليد علم هر يك از گروه‌هاي تحصيلي به شمار اعضاي هیئت علمي آن نیز برای گروه فني و مهندسي 0.66، گروه علوم پايه 0.81، گروه علوم پزشكي 0.51، گروه كشاورزي و دامپزشكي 0.38، گروه علوم انساني 0.05، و گروه هنر 0.02 است

فصل سوم

این فصل مشارکت علمی ایران در جهان را مرور می نماید. همچنین انتشارات علمی ایران و سهم آن را در میان کشورهای دیگر در پایگاه های SCI، SSCI، A&HCI نشان داده و انتشارات علمی کشورهای منطقه و توسعه یافته را مقایسه می نماید. علاوه بر آن سهم ایران از انتشارات علمی جهان، کشورهای منطقه و کشورهای توسعه یافته در گروه های تحصیلی و به تفکیک رشته بررسی شده است.

فصل دوم

انتشارات علمی ایران در نمایه نامه های وب آو ساینس به تفکیک انواع مدارک، زبان، موضوع گروه های تحصیلی و به تفکیک رشته در این فصل آورده شده است. همچنین سهم گروه های تحصیلی از انتشارات علمی به تفکیک رشته ، نشریه ها در انتشارات علمی ایران، میزان استناد، نسبت شمار استناد به انتشارات علمی، مراجع و شمار پدیدآوران علم ایران نیز به نمایش گذاشته شده است.

فصل نخست

این فصل اطلاعاتی در باره نمایه نامه های وب آو ساینس، انواع مدارک، زبان، روش جست و جوی اطلاعات، کشورهای هدف، دسته بندی موضوعی و تعاریف ارائه می نماید.

آمار مقایسه‌ای

در این فصل آمارهای سال جاری کتاب دانش ایران با سال قبل مقایسه می شود.

فصل ششم

در این فصل خلاصه ای از نتایج بدست آمده از کتاب دانش ایران ارائه می شود.

فصل پنجم

نقش دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات در انتشارات علمی ایران به تفکیک گروه تحصیلی در این فصل ارائه می شود. همچنین نقش اعضای هیئت علمی ، دانشجویان و دانش آموختگان در انتشارات علمی بررسی می شود.

فصل چهارم

در این فصل شاخص های پایه ازجمله GDP، سرانه GDP، جمعیت، نیروی انسانی تحقیق و توسعه و بودجه تحقیق و توسعه در کشورهای منطقه و توسعه یافته مقایسه می شود.

نخستین کتاب دانش ایران، در سال 1381 منتشر شد که انتشارات علمی ایران را در سال 1999 میلادی (968 رکورد علمی) در بر داشت. پس از آن دانش ایران برای سال‌های 2000 تا 2004 میلادی نیز منتشر شد، ولی از سال 1384 تا 1394، انتشار این مجموعه دنبال نگردید. در سال 1394، دانش ایران در سال 2013 میلادی منتشر شد.

آنچه اینک در پیش روست، دانش ایران در سال 2014 میلادی است که اطلاعات 31.488 رکورد علمی تولید ایران را از دیدگاههای گوناگون ارائه میکند. از آنجایی که اندازة اطلاعات بسیار است، نسخة الکترونیکی دانش ایران نیز با اطلاعات کامل در پایگاه وب پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC.AC.IR) در دسترس علاقهمندان است.

پشتیبانان

تماس با ما

اگر می‌خواهید پاسخ خود را دریافت کنید، رایانامه خود را بنویسید.

نام و نام‌خانوادگی
رایانامه
پرسش، پیشنهاد، یا انتقاد